השירות אינו זמין בשבת
מבצע למזמינים באתר: עד 50 שקלים הנחה!

תקנון שימוש באתר "viparking" והסכם בדבר תנאי הזמנה
אתר "viparking" מופעל ע"י חברת viparking  (להלן – "החברה" ו/או "viparking").
החברה מעניקה שירותי שינוע רכבים לנוסעים לחו"ל – הרכב נאסף בשדה התעופה ומועבר על ידי נהגי החברה לחנייה ציבורית/חנייה מקורה בהתאם להזמנת המזמין (חניה ציבורית באזור שוהם או חניון טרמינל 1 או טרמינל 3) ועם חזרת המזמין ארצה ימסר לו הרכב חזרה על ידי נציג החברה ביציאה מהטרמינל (להלן: "השירות"). כמו כן, החברה מעניקה שירותים נלווים כשטיפת הרכבים ושירותים נוספים שיעודכנו מעת לעת (להלן: "השירותים הנלווים"). למען הסר ספק, יובהר כי החברה אינה מחזיקה בחניונים ו/או ספק שירותי חנייה אלא מעניקה ללקוחותיה שירותי שינוע הרכבים לחניונים ציבוריים בלבד.

הגדרות:
Viparking.co.il – אתר אינטרנט בו מותקנת מערכת להזמנת שירותי שינוע רכבים לחנייה ציבורית לנוסעים לחו"ל, בכתובת האינטרנט www.viparking.co.il;
"המערכת" – ממשק באתר המאפשר לבצע את הליך ביצוע הזמנת השירות, כשבסוף התהליך מועברים פרטי ההזמנה למערכות החברה להשלמת הזמנת השירות על ידי נציג;
"מדיניות הפרטיות" – מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר;
"המזמין" – המבצע באתר את ההזמנה (כמוגדר מטה), בין אם ההזמנה הושלמה באמצעות ביצוע תשלום ובין אם לא הושלמה עד תום;
"ההזמנה" – ביצוע תהליך הזמנת השירות הן על ידי ביצוע ההזמנה באתר והן על ידי נציג החברה, בין אם הושלמה באמצעות ביצוע תשלום ובין אם לא הושלמה עד תום;
"התקנון" – כלל המפורט בתקנון ההזמנה שלהלן (לרבות תנאי השימוש באתר כמפורט בו), יחד עם מדיניות הפרטיות;
"מסך ההזמנה" – המסך המופיע כחלק מתהליך השימוש במערכת בו מוזנים פרטי המזמין אשר בו מתבקש המזמין לאשר את פרטי ההזמנה, את תנאי ההזמנה וכן תנאים פרטניים נוספים הקשורים להזמנה אותה מבצע המזמין;
"מסמך הגילוי" או "סיכום פרטי העסקה" – המסמך הנשלח אל המזמין כחלק מהליך השלמת ההזמנה, ובו סיכום הפרטים המהותיים של עסקת ההזמנה (להלן גם: "העסקה");
"החברה" – וי.איי.פארקינג, המנהלת והבעלים של האתר;

כללי:
השימוש באתר וביצוע ההזמנה כפופים לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על הזמנת השירותים באתר זה מ-viparking ו/או כל מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו "החברה". טרם ביצוע ההזמנה, נא קרא/י בקפידה את התנאים והנהלים המובאים להלן, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מעסקת המכר של השירותים של החברה, שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיהם ואישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי סימון: "אני מסכים לאמור בתקנון") מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של המזמין וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה, אלא על פי המפורט בתקנון זה. לא תישמע כל טענה של מזמין כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם ביצוע הזמנת השירותים. לחברה שמורה הזכות לשנות בכל עת, את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר. התקנון המחייב לגבי כל הזמנה באתר הוא התקנון המופיע באתר, בעת ביצוע ההזמנה. משתמש שאינו מסכים לאמור בתקנון מתבקש שלא לבצע הזמנות באתר. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר בו הוא מטעמי נוחות בלבד.
2. הזמנה והסכמה לתנאי תקנון ההזמנה ומדיניות הפרטיות באתר:
אתר “viparking”הינו אתר להזמנת שירותי שינוע רכבים לחנייה ציבורית לנוסעים לחו"ל. ככל שהמזמין יבקש לקבל שירות מן החברה לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות (אך לא רק) שינוי סוג החנייה ו/או מיקומה, שטיפת רכבים, טיפול בתקרים ו/או שירותים מכל סוג שהוא אשר חורגים מההזמנה, יהיו שירותים אלו כרוכים בתשלום נוסף כמפורט בתקנון זה, וזאת מעבר לתשלום ששולם על ידי המזמין בגין הזמנת המקור, למעט ככל שמדובר בזכויות הצרכן בהתאם לדין.
2.2. התקנון, יחד עם אישור ביצוע ההזמנה, מהווה הסכם בין המזמין לבין החברה. על ההזמנה ועל האתר חלות הוראות הדין הישראלי. כל אחת מן הפעולות הבאות, יחד או לחוד, מהוות אישור וחתימת הסכם על ידי המזמין:
(א) אישור על ידי המזמין במסך אישור ההזמנה;
(ב) ביצוע התשלום במסגרת ההזמנה;
(ג) אישורים שונים הניתנים על ידי המזמין במסגרת ההזמנה, כל שכלולים בהזמנה תנאים הייחודיים לה;
(ד) מסירת פרטי תשלום;
(ה) קבלת שירותים, מכל סוג ובכל אופן שהוא, באמצעות האתר ו/או באמצעות נציגי החברה;
(ו) כלל האמור בסעיפים קטנים 2.2(א) עד 2.2(ה) (כולל) לעיל, כולם, יחד או לחוד, מהווים ראייה לכך שהמזמין קרא את כלל תנאי התקנון, וכי הוא מסכים ומקבל הסכמה וקבלה מלאה ומפורשת לכלל תנאי השימוש ותנאי ההזמנה ותנאי התקנון (להלן: "חתימת ההסכם").
2.3. חתימת ההסכם, היינו: ביצוע חלק או כל פעולות חתימת ההסכם, מבטאת את הסכמתו וקבלתו המלאה והמפורשת של המזמין את תחולתן של כלל ההסכמות והאישורים המפורטים להלן:
(א) המזמין קרא את תנאי התקנון, ואת תנאי הזמנת השירות;
(ב) המזמין נותן את הסכמתו לפיה ככל שתאושר בקשתו לשינוי ההזמנה, הוא יחוייב בדמי שינוי בהתאם לשיקול דעת החברה (להלן: "דמי השינוי") ;
(ג) המזמין נותן את הסכמתו, לפיה ככל שתאושר בקשתו לביטול ההזמנה (שאינו תחת חוק הגנת הצרכן) הוא יחוייב בעלות מינימום בסך 100 ₪;
(ה) מפעם לפעם עשוי האתר להכיל הצעות להספקת שירותים או מוצרים המוצעים על ידי צדדי ג' (להלן שירותי צד ג). החברה ומי מטעמה אינה אחראית להספקת שירותי צד ג' והנובע מכך, ובהזמנת שירותי צד ג' מאשר ומסכים המזמין לפטור את החברה מכל אחריות בגין האמור.
(ו) מבלי לגרוע מן האמור בתקנון, מובהר כי במתן ההסכמה מסכים המזמין למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר, לרבות, בין היתר- לעניין דיוור ישיר, דואר פרסומי, push notifications, איסוף נתונים ומאגרי מידע;
(ז) הוא מוותר מראש על כל טענה לפיה, בטרם ניתנה ההסכמה, לא קרא המזמין/הנוסע את התקנון;
(ח) ביצוע ההזמנה באמצעות האתר ו/או גלישה לכל אתר אחר באמצעות האתר ו/או הזמנת כל מוצר מאת צד ג' באמצעות האתר ו/או באמצעות קישורים המופיעים באתר, כולם הינם באחריותו המלאה של המזמין;
(י) כלל האמור בסעיף קטן 2.3(א) עד 2.3(ח) (כולל) לעיל, יוגדר להלן: "ההסכמה".

אבטחת מידע ומדיניות הפרטיות 
חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לנו במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך
על המזמין לוודא כי פרטיו האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") המועברים לחברה בעת ההזמנה נכונים ומלאים וכי פרטים אלו נועדו לצורך קבלת שירותי החברה.
הפרטים האישיים שמוסר המשתמש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שייבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור, החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי זולת לספקי שירותים (ככל שיהיו) וזאת רק על מנת לשם מתן השירות למזמין כפי שהוזמן.
החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר או למערכות החברה באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים כאמור.
החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם").

קבלת ומסירת הרכב בחזרה ללקוח:
בהתאם לפרטי ההזמנה, ימתין בשעה שנקבעה בטרמינל 3 (המראות) או טרמינל 1 נציג החברה לשם קבלת הרכב מהמזמין הנהג ימתין עד 45 דקות מהזמן איסוף הרכב המקורי כפי שמצוין בהזמנה, במקרה של איחור מעל 45 דקות החברה זכאית לבטל את ההזמנה ולחייב את הלקוח במלאו סכום ההזמנה.
במעמד קבלת הרכב יצולם הרכב צילום היקפי. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה לא בודקים את הרכב מבחינה מכנית ואין החברה או מי מטעמה אחראים לבעיות מכאניות ברכב. בחתימה על ההזמנה, מצהיר המזמין כי הרכב במצב תקין וללא תקלות מכאניות ו/או חשמליות מכל סוג שהוא.
עם קבלת הרכב, ישנע נציג החברה את הרכב לחנייה בהתאם לבחירת הלקוח כמפורט בהזמנה.
ככל ובעת קבלת הרכב יעלה כי הרכב התקבל ללא דלק, תתדלק החברה את הרכב בסך 50 ₪, בהם יחוייב המזמין בתוספת עמלה בסך 50 ₪. תשלום זה ייגבה מהמזמין במזומן כאשר בגין התדלוק תונפק חשבונית תחנת הדלק ובגין העמלה חשבונית מטעם החברה.
עם החזרה לארץ, ימתין נציג החברה למזמין עם הרכב בכניסה לטרמינל (קומה 3 שער 33 בהמראות).
במקרה של שינוי בתאריך החזרה לארץ, חובה על הלקוח לעדכן את משרדנו במועד החזרה החדש באמצעות המוקד הטלפוני או לחילופין בווצאפ.
על הלקוח לשמור את מספר ההזמנה ולמסור למוקד הטלפוני פרטים מלאים.
במקרה של איחור והמתנה בשדה התעופה ללקוח עקב עיכוב בנחיתה לאחר השעה 00:00, ייגבה תשלום של יום נוסף בהתאם לחנייה שנבחרה.  הנהג ממתין עם הרכב עד שעה ורבע ממועד הנחיתה כפי שצויין בהזמנה או לפי עדכון האחרון בלוח הטיסות לקביעת החזרת הרכב בכניסה, לאחר שעה ורבע הרכב יוחזר לחנייה חזרה ויגבה על כך תשלום נוסף בסך של 100₪ .
המזמין מצהיר ומסכים בזאת כי מסיבות תפעוליות ייתכן ויידרש הרכב לנסיעה עד ל75 ק"מ.

5.3. ביטולים: 
5.3.1. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מובהר כי על תקנון זה, חלות ההוראות הנוגעות לעסקה המוגדרת כ"עסקת מכר מרחוק", בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וכן הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"). להלן יובא מידע כללי אודות האפשרות לביטול העסקה, ואולם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור להלן לעניין תנאי ביטול העסקה, הינו אך ורק לצורכי יידוע, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הינו הנוסח הקבוע בחוק הגנת הצרכן, בתקנות אשר תוקנו מכוחו ובדין התקף בישראל. כאמור לעיל, מובהר כי כלל החוקים והדינים המוזכרים בתקנון (להלן: "הדינים") מהווים תמצית כללית בלתי ממצה בלבד. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוקים האמורים, לרבות פסיקה הנוגעת להם, תגברנה הוראות החוקים כאמור;
5.3.2. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, רשאי צרכן לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. כמו כן מובהרות הנקודות, כדלקמן:
5.3.2.2. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי ביטול תחת חוק הגנת הצרכן") והכל ביחס לכל אחד מהשירותים שהוזמנו;
5.3.2.3. בהתאם להלכת בית המשפט העליון במסגרת ע"א 7187/12 עו"ד ליאור צמח נ' אל על נתיבי אויר לישראל, ככל שניתן לבטל רכיב מסוים בתוך הזמנה אחת באופן נפרד, יש לראות רכיב זה כעסקה נפרדת לצורך גביית דמי ביטול. לדוגמא: שירות שטיפת הרכבים אינו קשור לשירות שינוע הרכב לחנייה ולפיכך ייגבו דמי הביטול על כל שירות בנפרד;
5.4. ביטול במקרים מיוחדים:
5.4.1. האמור בתקנון זה לעיל ולהלן הוא להוציא מקרים בהם המזמין הוא "אזרח ותיק", "עולה חדש" או "אדם עם מוגבלות", בהתאם להגדרות המונחים האמורים בהוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). במקרים בהם העסקה בוצעה באמצעות מכר מרחוק עם המזמין שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (קרי, מעל גיל 65) או עולה חדש, כהגדרת המונחים האמורים בחוק (ומובהר, כי החברה תהא רשאית לדרוש הצגת תעודה או עותק שלה ביחס לכל אחת מן הקטגוריות האמורות), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך נשוא העסקה, לפי המאוחר, וכן לא פחות משני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות ובלבד שההתקשרות בעסקה נעשה באתר האיטרנט או מול שיחה עם נציג.
5.4.4. במקרה של ביטול לפי הוראות החוק, החברה תשיב למזמין את עלות העסקה, בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. הודעת ביטול החיוב כאמור תימסר למזמין בכתב. מובהר כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מחובות ו/או מזכויות החברה ו/או המזמין בעניין ביטול עסקה לפי כל דין;
5.4.5. בכל מקרה מוסכם כי בביצוע ההזמנה מכיר המזמין בכך שחלה עליו אחריות מלאה לבדוק את כלל ההוראות הנוגעות למועד ההגעה הנדרשת לשדה התעופה, בהתאם לתנאי חברת התעופה, כפי שמפורט בכרטיס הטיסה שהונפק לו ואחראי הוא לתיאום זמני קבלת השירות. מובהר במפורש, והמזמין מצהיר כי הינו מודע לכך שאין לחברה כל אחריות בגין כל עניין הקשור באיחור לטיסה ו/או המתנה לקבלת הרכב חזרה במקרה בו הוזמן השירות ללא הותרת מרווח זמן ראוי;
5.4.6. למען הסר ספק, ביטול טיסה מכל סיבה שהיא אינו מהווה עילה לביטול ההזמנה ועל ביטול ההזמנה מסיבה זו יחולו תנאי ביטול ההזמנה המצויינים 5.3.1 – 5.4.4 לעיל.
5.6. דרכי ביטול עסקה:
בהתאם להוראות סעיף 14ט לחוק (להלן: "סעיף הביטול"), מקום בו קיימת זכות ביטול כאמור בחוק ו/או בתקנות, יאפשר העוסק לצרכן להודיע על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המנויות ובהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר העוסק לצרכן בקשר לאותה דרך ביטול והכל כאמור להלן:
(א) בע"פ – הן באמצעות שיחת טלפון והן באמצעות הודעה בעל פה במקום העסק, למעט במקרים בהם נקבע בחוק כי ביטול העסקה ייעשה בכתב (למשל עסקה לרכישת יחידות נופש, העסקאות המנויות בתוספת הרביעית);
(ב) בדואר רשום;
(ג) בדואר אלקטרוני;
(ד) בפקסימיליה, אם יש לעוסק;
(ה) באינטרנט, לגבי עסקה שניתן להתקשר לגביה באמצעות האינטרנט; על פי סעיף הביטול, לעניין עסקה באינטרנט, הביטול אינו מותנה בכך שהצרכן עשה את העסקה באינטרנט. אשר על כן, צרכן רשאי לעשות שימוש בקישור ביטול באינטרנט, ככל שניתן להתקשר בעסקה באינטרנט, אף אם לא ביצע את העסקה באינטרנט. בעניין זה קובע התיקון כי העוסק ייצור בדף הראשי של האתר קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול. קישור זה יופיע בדף הראשי באופן מובלט וברור;
5.8. ביטול העסקה על ידי החברה:
מבלי לגרוע מאילו מהוראות תקנון הזמנה זה ו/או תקנון תנאי השימוש באתר שלהלן, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למזמין: (א) במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי השירות, לרבות מחיר השירות או תיאורו על בסיסם נערכה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותה של החברה עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת השירותים; ו- (ג) במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין השירות שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המזמין בכל סעד שהוא ולא יהיו למזמין כל טענות כנגד החברה בשל כך.
7. חובות המוטלות על המזמין
7.1. מפורטות בזאת עיקרי החובות והאחריות המוטלות על המזמין.
7.2. באחריות הנוסע לבדוק, מפעם לפעם, את נתוני הטיסות, ולפחות פעמיים, טרם המועד המקורי שנקבע במועד בו ביצע המזמין את הבקשה, לטיסה "הלוך" או "חזור", לפי העניין, ובמקרה של שינוי המועד להודיע לנציג החברה מייד לכשנודע השינוי כאמור.
7.2. האחריות למניעת החמצת הטיסה מוטלת על המזמין במלואה. לשם כך, בין היתר, על המזמין להתייצב בשדה התעופה לצורך קבלת השירות 4 שעות לפני ההמראה ו/או בהתאם להוראות נותן השירות, לפי המוקדם. לפחות 24 שעות טרם המועד הקבוע לטיסה בכרטיס הטיסה או בהתאם לעדכון האחרון שקיבל המזמין או שהתעדכן בו המזמין מול חברת התעופה הרלוונטית (להלן: "מועד הטיסה המקורי") באחריות המזמין לבדוק אם חלו שינויים במועד הטיסה המקורי (להלן: "מועד טיסה חדש"), וזאת על מנת לוודא כי לא חל שינוי של הרגע האחרון בדבר הטיסה האמורה והצורך לשינוי זמני קבלת השירות. מובהר במפורש כי האמור הינו בגדר הנחיה ולנוחות המזמין ואולם אין באמור כדי להטיל על החברה כל אחריות בגין ביצוע/אי ביצוע האמור על ידי המזמין, וכי בכל מקרה אין לחברה כל אחריות בגין החמצת טיסה על ידי המזמין ו/או המתנה בשדה לקבלת הרכב בחזור, מכל סיבה שהיא ובכל אופן שהוא.
7.4. אחריות המזמין בקשר לעריכת ביטוח:
(א) על המזמין לוודא כי הרכב לאחר טסט וכי הרכב מבוטח בביטוח חובה, וביטוח מקיף לכל נהג מעל גיל 22.
(ב) למען הסר ספק, יובהר כי ככל ויעלה במועד מסירת הרכב כי הרכב אינו מבוטח כאמור בסעיף קטן (א) לעיל, לא תקבל החברה את הרכב לידיה ולמזמין לא תהא זכות ביטול העסקה ו/או השבת התמורה ששולמה בגין השירות.
8. הגדרות כלליות לגבי אחריות בגין השירותים:
8.1. מבלי לגרוע מכל אזכור אחר בתקנון זה, החברה אינה מציגה מצג כלשהו בקשר עם השירותים המוצעים על ידיה, למעט עצם אספקתם בהתאם לתיאורם באתר החברה או בפרסומיה. בכל מקרה של סתירה בין המפורסם באתר לבין פרסום אחר של החברה, יגבר הפרסום באתר.
8.2. אחריות החברה מוגבלת לאחריותה על פי דין בלבד, והיא אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי מעבר לאחריותה על פי דין.
8.3. החברה מבהירה שחלק מהשירותים תלויים בצדדים שלישיים. החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ו/או להשפעתם על אספקת השירותים, והלקוח מאשר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה שהיא נגד החברה בגין מעשים או מחדלים כאמור.
8.4. אין אנו בודקים את הרכב מבחינה מכנית ואין אנו אחראים לבעיות מכניות ברכב. במידה וישנה פגיעה אשר נעשתה ע"י הדייל שלנו, אנו מתחייבים להביא שמאי מטעמנו להערכת הנזק, במידה וישנו נזק שנעשה על ידינו, אנו נשלם עבור כך, למען סר ספק כל פיצוי או תשלום של נזק יוגבל עד גבוה השתתפות העצמית שיחויב הלקוח ע"י חברת הביטוח.
8.5. למען הסר ספק החברה מעניקה שירותי שינוע הרכב אל מקום החנייה ובחזרה בלבד ולפיכך אינה אחראית למקרה השחתה ו/או פריצה לרכב ו/או גניבת הרכב עת הרכב נמצא בחנייה או פגיעה של צד ג' ברכב.
8.6. באחריות המזמין לפנות כל חפץ אישי מהרכב טרם קבלת השירות. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על חפצים אישיים ברכב.
8.7. המזמין מצהיר ומודע לכך שייתכנו מקרים של עיכובים בזמני החזרת הרכב ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין איחור של עד שעה בהחזרת הרכב.

9. שונות:
9.1. חילוקי דעות: לבתי המשפט במחוז תל-אביב בלבד סמכות ייחודית לדון במחלוקת כלשהי בין הצדדים, ללא קשר למקום חתימת ההסכם ו/או ביצוע ההזמנה או מקום מגוריו של המזמין. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לשירותים/המוצרים/ההזמנה ו/או כל הכרוך באלה האמורים, יהיה הדין הישראלי בלבד.
9.2. התיישנות בהתאם להוראות הדין החל.
9.3. אם הוראה כלשהי של תנאי תקנון זה אינה תקפה על פי הדין החל, לא יהיה בדבר כדי לפגוע בהוראות האחרות והן תיוותרנה בכל זאת בתוקף.
9.4. המזמין נדרש להגיש את פניותיו ו/או תלונותיו אל החברה באופן אישי וכן לאפשר לחברה להשיב לפניה בתוך 30 ימי עסקים או פרק זמן אחר כקבוע בחוק הרלוונטי, בטרם יערב צדדים שלישיים לפנות בשמו.
9.5. פניות אשר מוגשות על ידי צדדים שלישיים שאינם המזמין לגביו מועלת התלונה ואשר לא נתנו לחברה זמן סביר לספק לגביהן מענה למזמין בטרם פנה המזמין לצדדים שלישיים לשם ניהול הפניה עבורו, לא תטופלנה. לעניין סעיף זה – זמן סביר, 30 ימי עבודה או פרק זמן אחר כקבוע בחוק הרלוונטי.